Jakość Tradycja

jakosc

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego jest organizacją zrzeszającą producentów. Jej rolą jest zbudowanie wspólnie z administracją rządową i samorządową polskiego systemu dla produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych na wzór krajów Unii Europejskiej.
Najważniejszymi zadaniami tej organizacji jest konieczność dotarcia do świadomości społecznej producentów żywności, przetwórców, instytucji kontrolnych, samorządów oraz konsumentów o roli produktów tradycyjnych i regionalnych jaką odgrywają one na rynku europejskim i powinny odgrywać w Polsce w eksporcie i na rynku wewnętrznym. Polska posiada ogromne potencjalne możliwości wytwarzania takich produktów ze względu na tradycyjne rolnictwo, rodzinne gospodarstwa rolne, czyste środowisko naturalne i ogromne bogate, zróżnicowane dziedzictwo kulturowe.


System jakościowy „Jakość Tradycja" służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych i stawia przed wszystkim na jakość produktu i kontrolę tej jakości.
Do systemu są przyjmowane są wyłącznie produkty wysokiej jakości wynikającej z ich tradycyjnego charakteru, posiadające szczególną reputację lub inne cechy odróżniające je od innych należących do tej samej kategorii. Producent deklaruje zachowanie wyższych standardów produkcyjnych lub wyjątkowych cech produktów. Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w systemie produkt będzie podlegał szczegółowej weryfikacji zgodnie z Regulaminem Znaku.


Producenci są zobowiązani do posiadania certyfikatu zgodności, potwierdzającego wytwarzanie produktu zgodnie ze specyfikacją. Producenci używający znaku jakościowego „Jakość Tradycja" będący w Systemie Jakości Żywności powinni poddawać swoje produkty kontroli, której celem jest zagwarantowanie, że stosowana metoda wytwarzania jest zgodna z metodą deklarowaną we wniosku.